Đối Tác – Liên Kết

– Công ty THHH Bio-Floc, Website: www.biofloc.vn

– GenXanh Farm – Nông trại Rau hữu cơ: https://genxanh.business.site

– Lợn rừng sinh học Cẩm Đình: https://thitlonrung.com

– Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: http://khuyennonghanoi.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ: http://phuctho.hanoi.gov.vn/

0